Regulaminy

Pełny zestaw obowiązujących w eduroam regulaminów dostępny jest na stronie http://www.eduroam.pl/regulamin/.

Poniżej wyciąg z regulaminu dotyczący obowiązków każdego Użytkownika eduroam

Wyciąg – Obowiązki Użytkownika eduroam

§10

Obowiązki Użytkowników:

  1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających. W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora w swojej instytucji macierzystej, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających (. Dane kontaktowe administratora są podawane w odpowiednim serwisie internetowym instytucji macierzystej);
  2. Użytkownik powinien dołożyć starań, aby przed wysłaniem danych uwierzytelniających upewnić się, że korzysta z autentycznego zasobu eduroam (zgodnie z zaleceniami swojej instytucji macierzystej);
  3. Użytkownik powinien być świadomy, że fakt gościnnego korzystania z sieci jest odnotowywany w logach systemowych zarówno instytucji udostępniającej zasoby, jak i jego macierzystej instytucji uwierzytelniającej;
  4. Użytkownik musi działać zgodnie z lokalnym prawem i regulaminem sieci komputerowej, z której korzysta;
  5. Użytkownik eduroam może korzystać z gościnnego dostępu wyłącznie na swój własny użytek.
  6. Wniosek złożony ale nie zrealizowany podlega kasacji po 30 dniach od daty złożenia.